Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies.

Sluiten

Algemene Lidmaatschapsvoorwaarden

1. Het lidmaatschap geldt vanaf de datum van inschrijving voor de minimale tijdsduur van een (1) hele kalendermaand.
2. De verplichte betalingsperiode is doorlopend. In de maanden juli en augustus kan er voor de leden een zomerrooster met aangepaste lestijden zijn.
3. Inschrijfgelden dienen contant/per pin en bij inlevering van een compleet ingevuld en ondertekend lidmaatschapsformulier te worden voldaan.
4. Het lesgeld dient ook betaald te worden indien het lid, om wat voor reden dan ook, aan enige les niet deelneemt, tenzij dit anders met CrossFit 0174 wordt overeengekomen.
5. Lidmaatschapsgelden dienen vooruit te worden betaald per automatische incasso/contant. Indien de lidmaatschapsgelden binnen 14 dagen na de betalingsdatum niet zijn voldaan, is het lid wettelijk in gebreke en kan de toegang tot de lessen worden ontzegd. De betalingsplicht blijft echter bestaan.
6. Na het verstrijken van de nieuwe betalingsdatum is CrossFit 0174 gerechtigd om wettelijke rente en in redelijkheid gemaakte (buitengerechtelijke) kosten ex artikel 6:96 lid 2 BW in rekening te brengen, een en ander vanaf het verstrijken van de oorspronkelijke betalingsdatum. Blijft het lid in gebreke aan zijn verplichtingen te voldoen, dan is CrossFit 0174 gerechtigd om rechtsmaatregelen te nemen.
7. Het lid verleent machtiging aan Defence Academy VOF om de verschuldigde lidmaatschapsgelden en openstaande rekeningen/bedragen rechtstreeks van zijn/haar rekeningnummer te incasseren. Op de machtiging zit een weigeringstermijn van 56 kalenderdagen.
8. Beëindiging van deze overeenkomst is alleen mogelijk per brief of email. Bij het niet opzeggen van het lidmaatschap loopt het abonnement automatisch stilzwijgend door.
Voor het beëindigen van het lidmaatschap geldt een opzegtermijn van een (1) hele kalendermaand. Mocht de opzegtermijn verstreken zijn dan wordt de lidmaatschapsperiode voortgezet onder dezelfde voorwaarden met dezelfde duur voor de dan geldende tarieven.
9. Wijzigingen in het abonnement dienen een (1) hele kalendermaand van tevoren worden doorgegeven, tenzij er andere afspraken gemaakt zijn met CrossFit 0174.
10. Lidmaatschapsgelden worden jaarlijks opnieuw vastgesteld.
11. CrossFit 0174 maakt gebruikt van een (vaste) reservering voor een WOD. Bij geen deelname is afmelden is verplicht. Indien er 3 keer niet wordt afgemeld dan vervalt de vaste reservering, maar blijf het lidmaatschap van kracht. Hiervan wordt het lid op de hoogte gebracht.
12. Na afmelding kan de WOD worden ingehaald, mits er ruimte is in een WOD op een ander tijdstip bij CrossFit 0174.
13. Eventueel niet gebruikte WOD’s vervallen aan het einde van de op dat moment lopende kalendermaand.
14. CrossFit 0174 behoudt zich het recht voor het lesrooster ten allen tijde te wijzigen.
15. Het gebruik van de faciliteiten van CrossFit 0174 geschiedt op eigen risico, evenals deelname aan de WOD/Open Gym. CrossFit 0174 is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van ongevallen, diefstal, brand of enige andere schade veroorzakende gebeurtenissen, tenzij CrossFit 0174 hierbij opzet of grove schuld is te verwijten. Schade aan gebouwen, trainingsattributen en faciliteiten etc. veroorzaakt door het lid is voor rekening van het lid of de ouder/verzorger, indien het lid minderjarig is.
16. Betalingen worden altijd uitgerekend naar het eind van een betalingstermijn (dus evt. een deel van het lidmaatschapsgeld). Bij de start van een nieuwe betalingstermijn dient het volledige lidmaatschapsgeld te worden voldaan.
17. Incassering van het maandelijkse contributiebedrag vindt plaats aan het einde van de maand, voorafgaand aan de maand waarvan het lid contributie is verschuldigd.
18Incassering van het seizoen contributiebedrag vindt plaats aan het einde van de maand, voorafgaand aan het seizoen waarvan het lid contributie is verschuldigd.
19. CrossFit 0174 behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment de lidmaatschapsvoorwaarden aan te passen. Deze zijn op te vragen bij CrossFit 0174.
20. Het lid geeft toestemming aan CrossFit 0174 om zijn/haar persoonsgegevens te bewaren en te gebruiken ten behoeve van de (leden)administratie.
CrossFit 0174 verstrekt geen persoonsgegevens aan derden.
21. Het is voor leden, zonder schriftelijke toestemming van CrossFit 0174, niet toegestaan om les te geven bij andere sportscholen in dezelfde sporten die worden aangeboden door CrossFit 0174.
22. CrossFit 0174 behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment, met of zonder kennisgeving, het abonnement te beëindigen, tijdelijk stop te zetten of het lid de toegang tot de lessen/het gebouw/terrein te ontzeggen.
23. De WOD kan helemaal of gedeeltelijk buiten plaatsvinden.
24. Indien het lid (ook) gaat deelnemen aan de lessen van Defence Academy of deelneemt aan activiteiten en trainingen buiten de reguliere lesroosters (DA en CF0174), dan blijven de lidmaatschapsvoorwaarden en huisregels van Defence Academy en CrossFit 0174 van kracht.
25. Tijdens de trainingen kunnen er multimedia opnamen (foto’s, video’s) worden gemaakt. Deze kunnen worden gebruikt voor social media en promotionele doeleinden. Indien het lid dit niet wenst dient dit van tevoren worden aangegeven aan de medewerkers van CrossFit 0174.
26. Het is het lid niet toegestaan gebruik te maken van de faciliteiten van CrossFit 0174, indien hij onder invloed is van drank, drugs, medicijnen of als doping aangeduide middelen.
27. Het is het lid niet toegestaan drugs, dan wel in zijn algemeenheid stimulerende middelen te gebruiken en/of te verhandelen. Gebruik/verhandeling van dergelijke middelen zal bij constatering leiden tot onmiddellijke ontbinding van het lidmaatschap, zonder dat enig recht ontstaat op restitutie van betaalde contributie.
28. Leden dienen zich te houden aan de door CrossFit 0174 gegeven instructies en vastgestelde reglementen (huisregels) ten aanzien van onder andere kleding, noodzakelijke orde en discipline (zulks naar het oordeel van CrossFit 0174, dan wel de bij haar in dienst zijnde medewerkers). Bij overtreding is CrossFit 0174 gerechtigd om leden de toegang tot de faciliteiten te ontzeggen en het lidmaatschap per direct te ontbinden, zonder dat enig recht op restitutie van betaalde contributie ontstaat.

Huisregels:
1. De trainers / medewerkers dienen met respect te worden aangesproken en behandeld.
2. Discussies met de trainer worden niet aangegaan tijdens de les.
3. Als de trainer praat en technieken voordoet zijn de leden stil.
4. Het lid dient op tijd te zijn voor de les.
5. Het trainen gebeurt met gepaste sportkleding (geen ontbloot bovenlichaam). Trainingskleding dient schoon en verzorgd te zijn.
6. Buitenkleding en -schoenen blijven achter in de daarvoor bestemde omkleedruimte.
7. Hoofddeksels zijn niet toegestaan tijdens de training, tenzij anders overeengekomen met CrossFit 0174.
8. Het dragen van sportschoenen/gewichthefschoenen is verplicht. Deze dienen schoon te zijn.
9. Tijdens de les wordt er progressief getraind. Er wordt gestreefd naar vooruitgang.
10. Oefeningen worden niet overgeslagen of veranderd tenzij anders overeengekomen met de trainer.
11. Er wordt niet rondgehangen tijdens de WOD’s en lessen worden niet verstoord.
12. Sieraden e.d. dienen uit of af te worden gedaan. Het toch dragen van sieraden is op eigen risico.
13. Kauwgom en snoep zijn tijdens de training niet toegestaan.
14. Mobiele telefoons en piepers e.d. dienen uit te zijn (evt. in overleg met bijvoorbeeld storingsdiensten enzovoort).
15. Trainingsapparatuur dient met respect te worden behandeld.
16. Leden dienen elkaar met respect te behandelen; help elkaar!
17. Tijdens de training dient het stemvolume normaal te worden gehouden zodat andere leden/medewerkers geen overlast ervaren.
18. Blessures etc. dienen voor aanvang van de les te worden gemeld. De trainer kan het lid de toegang tot de les ontzeggen als er twijfel is over de ernst van de blessure.
19. Ieder lid dient zich goed te verzorgen: kortgeknipte nagels en goede lichaamsverzorging. Lang haar dient in een staart gedragen te worden.
20. Bestelde artikelen dienen bij levering te worden betaald, tenzij anders overeengekomen met CrossFit 0174.
21. Kleedruimtes, douches etc. dienen schoon te worden achtergelaten.
22. Gebruikte materialen dienen te worden opgeruimd op de daarvoor bestemde plekken. 
23. Er dient rekening gehouden te worden met elkaar en de omgeving. Houd het stemvolume laag binnen en buiten het sportcentrum.
24. Parkeer uw vervoermiddel in de daarvoor aangegeven gebieden en houd rekening met de buurt bij het wegrijden bij alle vormen van vervoer.

Huisregels en algemene inschrijfvoorwaarden gelden voor iedereen. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Bezoek ook Onze andere sites

© CrossFit 0174 | Home - Algemene voorwaarden - Privacy