Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies.

Sluiten

Privacy verklaring

AVG Privacy Verklaring
Binnen ons bedrijf worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

Wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via onze privacyverklaring.

Wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden.

Wij je eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om je persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin je toestemming is vereist.

Wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om je persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken.

Wij je recht respecteren om je persoonsgegevens op jouw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Defence Academy VOF  (CrossFit 0174 valt onder Defence Academy VOF) is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In onze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden je aan deze zorgvuldig te lezen.

Privacy Verklaring Defence Academy VOF
Defence Academy VOF is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

1. Gebruik van persoonsgegevens
Defence Academy VOF verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
Bij een lidmaatschap of aangaan van een Personal Training overeenkomst:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres

Deze gegevens verwerken we met als doel:
– Contact met je op te kunnen nemen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
– Je de mogelijkheid te (als je lid bent bij CrossFit 0174) bieden een account aan te maken in Fitmanager.
– Verzenden van onze nieuwsbrief aan leden van de kinderlessen.

Overige gegevens die we verwerken:
– Persoonsgegevens die je actief verstrekt in een gesprek, via onze website, in correspondentie en telefonisch, om je zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn.
– Lijst met contactgegevens van de leden van CrossFit 0174, voor aan- en afmeld app Fitmanager.
– Bankrekeningnummer, voor het afhandelen van jouw betaling.
– Persoonsgegevens die wij nodig hebben om aan onze wettelijke verplichting te voldoen.

2. Bewaartermijnen
De eerder beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang je gebruik maakt van onze diensten en/of lid bent bij ons.  Daarna bewaren wij jouw gegevens nog maximaal een jaar nadat alle betalingsverplichtingen zijn voldaan. De gegevens worden vervolgens gewist, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens).

3. Delen van persoonsgegevens met derden
Defence Academy VOF deelt jouw persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Defence Academy VOF blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Defence Academy VOF jouw persoonsgegevens niet aan andere derden.

4. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Defence Academy VOF gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

5. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Defence Academy VOF en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@defenceacademy.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

6. Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

7. Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving hebt je ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. Je kan hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

8. Beveiliging
Defence Academy VOF neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@defenceacademy.nl.

9. Contactgegevens
Defence Academy VOF
Koningstraat 34
2671 JV Naaldwijk
info@defenceacademy.nl
0174-768029

CrossFit 0174, Geweldbeheersing.nl en Strong PT zijn onderdeel van Defence Academy VOF.

Bezoek ook Onze andere sites

© CrossFit 0174 | Home - Algemene voorwaarden - Privacy